Bảng tra thông số

bang2
Tiêu chuẩn và kích thước của ống và phụ kiện vi sinh ( Standard and measurement of sanitary pipe and fittings )
bang3
Bảng tra trọng lượng ống hệ din, sms ( Weight/m of stainless steel pipe din, sms)

Leave a Comment